Зареждам страницата

Условия за ползване

Споразумение за ползване на онлайн услуги предоставяни в интернет на адрес : www.marvin.bg между:

1. Доставчика на услуги ' Марвин' ООД с Булстат 119 603 928 и адрес на управление: гр. Сливен. пл. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ. ОФИС 102 No 1. ап. 102, представлявано от КРАСИМИР МАРИНОВ и наричано за краткост ДОСТАВЧИК и

2. Посетителят на сайта наричан за краткост ПОСЕТИТЕЛ в качеството си на ползвател на услуги доставяни на адрес www.marvin.bg - наричан по-долу САЙТА,  за следното:

I. Предмет на Споразумението

Предмет на настоящото споразумение е регулиране на правата и задълженията на страните свързани с ползването на услугите предоставяни онлайн от ДОСТАВЧИКА на ПОСЕТИТЕЛЯ чрез САЙТА. Ползването на стандартната функционалност на сайта, съдържанието и снимков материал е доброволно. ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и се съгласява да ползва сайта по предназначението му и с функционалността с която е създаден.

II. Права и задължения на страните

1. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА

1.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа сайта в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци които констатира или за които ПОСЕТИТЕЛЯ докладва.

1.2 Да уведомява своевременно ПОСЕТИТЕЛЯТ за промени свързани с политиката за ползване и други важни промени, които пряко засягат поверителността и личните данни, които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта.

1.3 Да предприеме всички необходими мерки за да защити поверителността и личните данни, които ПОСЕТИТЕЛЯТ споделя по време на ползване функционалността на сайта

1.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи частично или напълно достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта ако същият наруши правилата за ползване на сайта описани в настоящото споразумение.

1.5 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя условията за ползване на сайта, да добавя и премахва функционалности като публикува направените промени чрез анонси в сайта, а ако промените засягат условията за ползване да обнови настоящите условия за ползване.

2. Права и задължения на ПОСЕТИТЕЛЯ

2.1 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че по своята същност и замисъл сайта е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона. Неспазването на изброените може да доведе до частично или пълно ограничение на достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

2.2 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че всяко копиране / заснемане на материали текст и/или снимки и/или други и/или записването им на твърд диск, преносими памети USB и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА е противозаконно

III. Политика за ползване на Бисквитки

Бисквитките са малки файлове които съхраняват определена информация и се съхраняват на устройството от което ПОСЕТИТЕЛЯ посещава САЙТА. Информацията която се съхранява с бисквитки подобрява и ускорява работата на САЙТА както и бива ползвана за бъдещо идентифициране на определен ПОСЕТИТЕЛ като нов или редовен ПОСЕТИТЕЛ.

Този сайт ползва бисквитки с оглед подобряване на качеството на предлаганите услуги. ПОСЕТИТЕЛ който ползва сайта се съгласява с политиката за ползване на бисквитки.

IV. Защита на Личните данни

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни. Като такъв информацията която ДОСТАВЧИКА събира за вас по време на посещението ви ще бъде съхранявана съгласно изискванията на закона. ПОСЕТИТЕЛЯТ приема информацията която публикува да бъде споделена частично или изцяло с партньори на ДОСТАВЧИКА с оглед изпълнение на заявка за превоз изпратена от ПОСЕТИТЕЛЯ.

Какви лични данни събираме, когато ползвате нашите услуги?

По време на вашето посещение като нерегистриран потребител ние записваме информация единствено за вашето приблизително местоположение и IP адрес. Ако сте избрали да ползвате САЙТА като регистриран потребител ние записваме информация за Вашите имена, телефон и емейл адрес.

Защо събираме горните данни?

Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помога да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде индентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анономно.

Как ги съхраняваме?

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни и като такъв съхранява събраната информация съгласно изискванията на Закона за лични данни.

V. Отказ от отговорност

ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за евентуални технически недостатъци, но се задължава да ги отстрани при тяхното констатиране

Коментирай / Задай въпрос


търси
Архив